Informationen zum Unicode Block 'Cuneiform'

Alle Zeichen aus dem Unicode Block 'Cuneiform' der von Codepage 73728 bis 74751 geht.

Alle Zeichen des Unicode Blocks Cuneiform

Codepage (hex)CodePage (dec)NameZeichen (UTF-8)Zeichen (Entity)
1200073728CUNEIFORM SIGN A๐’€€𒀀
1200173729CUNEIFORM SIGN A TIMES A๐’€𒀁
1200273730CUNEIFORM SIGN A TIMES BAD๐’€‚𒀂
1200373731CUNEIFORM SIGN A TIMES GAN2 TENU๐’€ƒ𒀃
1200473732CUNEIFORM SIGN A TIMES HA๐’€„𒀄
1200573733CUNEIFORM SIGN A TIMES IGI๐’€…𒀅
1200673734CUNEIFORM SIGN A TIMES LAGAR GUNU๐’€†𒀆
1200773735CUNEIFORM SIGN A TIMES MUSH๐’€‡𒀇
1200873736CUNEIFORM SIGN A TIMES SAG๐’€ˆ𒀈
1200973737CUNEIFORM SIGN A2๐’€‰𒀉
1200a73738CUNEIFORM SIGN AB๐’€Š𒀊
1200b73739CUNEIFORM SIGN AB TIMES ASH2๐’€‹𒀋
1200c73740CUNEIFORM SIGN AB TIMES DUN3 GUNU๐’€Œ𒀌
1200d73741CUNEIFORM SIGN AB TIMES GAL๐’€𒀍
1200e73742CUNEIFORM SIGN AB TIMES GAN2 TENU๐’€Ž𒀎
1200f73743CUNEIFORM SIGN AB TIMES HA๐’€𒀏
1201073744CUNEIFORM SIGN AB TIMES IGI GUNU๐’€𒀐
1201173745CUNEIFORM SIGN AB TIMES IMIN๐’€‘𒀑
1201273746CUNEIFORM SIGN AB TIMES LAGAB๐’€’𒀒
1201373747CUNEIFORM SIGN AB TIMES SHESH๐’€“𒀓
1201473748CUNEIFORM SIGN AB TIMES U PLUS U PLUS U๐’€”𒀔
1201573749CUNEIFORM SIGN AB GUNU๐’€•𒀕
1201673750CUNEIFORM SIGN AB2๐’€–𒀖
1201773751CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES BALAG๐’€—𒀗
1201873752CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES GAN2 TENU๐’€˜𒀘
1201973753CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES ME PLUS EN๐’€™𒀙
1201a73754CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES SHA3๐’€š𒀚
1201b73755CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES TAK4๐’€›𒀛
1201c73756CUNEIFORM SIGN AD๐’€œ𒀜
1201d73757CUNEIFORM SIGN AK๐’€𒀝
1201e73758CUNEIFORM SIGN AK TIMES ERIN2๐’€ž𒀞
1201f73759CUNEIFORM SIGN AK TIMES SHITA PLUS GISH๐’€Ÿ𒀟
1202073760CUNEIFORM SIGN AL๐’€ 𒀠
1202173761CUNEIFORM SIGN AL TIMES AL๐’€ก𒀡
1202273762CUNEIFORM SIGN AL TIMES DIM2๐’€ข𒀢
1202373763CUNEIFORM SIGN AL TIMES GISH๐’€ฃ𒀣
1202473764CUNEIFORM SIGN AL TIMES HA๐’€ค𒀤
1202573765CUNEIFORM SIGN AL TIMES KAD3๐’€ฅ𒀥
1202673766CUNEIFORM SIGN AL TIMES KI๐’€ฆ𒀦
1202773767CUNEIFORM SIGN AL TIMES SHE๐’€ง𒀧
1202873768CUNEIFORM SIGN AL TIMES USH๐’€จ𒀨
1202973769CUNEIFORM SIGN ALAN๐’€ฉ𒀩
1202a73770CUNEIFORM SIGN ALEPH๐’€ช𒀪
1202b73771CUNEIFORM SIGN AMAR๐’€ซ𒀫
1202c73772CUNEIFORM SIGN AMAR TIMES SHE๐’€ฌ𒀬
1202d73773CUNEIFORM SIGN AN๐’€ญ𒀭
1202e73774CUNEIFORM SIGN AN OVER AN๐’€ฎ𒀮
1202f73775CUNEIFORM SIGN AN THREE TIMES๐’€ฏ𒀯
1203073776CUNEIFORM SIGN AN PLUS NAGA OPPOSING AN PLUS NAGA๐’€ฐ𒀰
1203173777CUNEIFORM SIGN AN PLUS NAGA SQUARED๐’€ฑ𒀱
1203273778CUNEIFORM SIGN ANSHE๐’€ฒ𒀲
1203373779CUNEIFORM SIGN APIN๐’€ณ𒀳
1203473780CUNEIFORM SIGN ARAD๐’€ด𒀴
1203573781CUNEIFORM SIGN ARAD TIMES KUR๐’€ต𒀵
1203673782CUNEIFORM SIGN ARKAB๐’€ถ𒀶
1203773783CUNEIFORM SIGN ASAL2๐’€ท𒀷
1203873784CUNEIFORM SIGN ASH๐’€ธ𒀸
1203973785CUNEIFORM SIGN ASH ZIDA TENU๐’€น𒀹
1203a73786CUNEIFORM SIGN ASH KABA TENU๐’€บ𒀺
1203b73787CUNEIFORM SIGN ASH OVER ASH TUG2 OVER TUG2 TUG2 OVER TUG2 PAP๐’€ป𒀻
1203c73788CUNEIFORM SIGN ASH OVER ASH OVER ASH๐’€ผ𒀼
1203d73789CUNEIFORM SIGN ASH OVER ASH OVER ASH CROSSING ASH OVER ASH OVER ASH๐’€ฝ𒀽
1203e73790CUNEIFORM SIGN ASH2๐’€พ𒀾
1203f73791CUNEIFORM SIGN ASHGAB๐’€ฟ𒀿
1204073792CUNEIFORM SIGN BA๐’€𒁀
1204173793CUNEIFORM SIGN BAD๐’𒁁
1204273794CUNEIFORM SIGN BAG3๐’‚𒁂
1204373795CUNEIFORM SIGN BAHAR2๐’ƒ𒁃
1204473796CUNEIFORM SIGN BAL๐’„𒁄
1204573797CUNEIFORM SIGN BAL OVER BAL๐’…𒁅
1204673798CUNEIFORM SIGN BALAG๐’†𒁆
1204773799CUNEIFORM SIGN BAR๐’‡𒁇
1204873800CUNEIFORM SIGN BARA2๐’ˆ𒁈
1204973801CUNEIFORM SIGN BI๐’‰𒁉
1204a73802CUNEIFORM SIGN BI TIMES A๐’Š𒁊
1204b73803CUNEIFORM SIGN BI TIMES GAR๐’‹𒁋
1204c73804CUNEIFORM SIGN BI TIMES IGI GUNU๐’Œ𒁌
1204d73805CUNEIFORM SIGN BU๐’𒁍
1204e73806CUNEIFORM SIGN BU OVER BU AB๐’Ž𒁎
1204f73807CUNEIFORM SIGN BU OVER BU UN๐’𒁏
1205073808CUNEIFORM SIGN BU CROSSING BU๐’𒁐
1205173809CUNEIFORM SIGN BULUG๐’‘𒁑
1205273810CUNEIFORM SIGN BULUG OVER BULUG๐’’𒁒
1205373811CUNEIFORM SIGN BUR๐’“𒁓
1205473812CUNEIFORM SIGN BUR2๐’”𒁔
1205573813CUNEIFORM SIGN DA๐’•𒁕
1205673814CUNEIFORM SIGN DAG๐’–𒁖
1205773815CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES A PLUS MASH๐’—𒁗
1205873816CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES AMAR๐’˜𒁘
1205973817CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES BALAG๐’™𒁙
1205a73818CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES BI๐’š𒁚
1205b73819CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GA๐’›𒁛
1205c73820CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GA PLUS MASH๐’œ𒁜
1205d73821CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GI๐’𒁝
1205e73822CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GIR2๐’ž𒁞
1205f73823CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GUD๐’Ÿ𒁟
1206073824CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES HA๐’ 𒁠
1206173825CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES IR๐’ก𒁡
1206273826CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES IR PLUS LU๐’ข𒁢
1206373827CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES KAK๐’ฃ𒁣
1206473828CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LA๐’ค𒁤
1206573829CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LU๐’ฅ𒁥
1206673830CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LU PLUS MASH2๐’ฆ𒁦
1206773831CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LUM๐’ง𒁧
1206873832CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES NE๐’จ𒁨
1206973833CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES PAP PLUS PAP๐’ฉ𒁩
1206a73834CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES SI๐’ช𒁪
1206b73835CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES TAK4๐’ซ𒁫
1206c73836CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES U2 PLUS GIR2๐’ฌ𒁬
1206d73837CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES USH๐’ญ𒁭
1206e73838CUNEIFORM SIGN DAM๐’ฎ𒁮
1206f73839CUNEIFORM SIGN DAR๐’ฏ𒁯
1207073840CUNEIFORM SIGN DARA3๐’ฐ𒁰
1207173841CUNEIFORM SIGN DARA4๐’ฑ𒁱
1207273842CUNEIFORM SIGN DI๐’ฒ𒁲
1207373843CUNEIFORM SIGN DIB๐’ณ𒁳
1207473844CUNEIFORM SIGN DIM๐’ด𒁴
1207573845CUNEIFORM SIGN DIM TIMES SHE๐’ต𒁵
1207673846CUNEIFORM SIGN DIM2๐’ถ𒁶
1207773847CUNEIFORM SIGN DIN๐’ท𒁷
1207873848CUNEIFORM SIGN DIN KASKAL U GUNU DISH๐’ธ𒁸
1207973849CUNEIFORM SIGN DISH๐’น𒁹
1207a73850CUNEIFORM SIGN DU๐’บ𒁺
1207b73851CUNEIFORM SIGN DU OVER DU๐’ป𒁻
1207c73852CUNEIFORM SIGN DU GUNU๐’ผ𒁼
1207d73853CUNEIFORM SIGN DU SHESHIG๐’ฝ𒁽
1207e73854CUNEIFORM SIGN DUB๐’พ𒁾
1207f73855CUNEIFORM SIGN DUB TIMES ESH2๐’ฟ𒁿
1208073856CUNEIFORM SIGN DUB2๐’‚€𒂀
1208173857CUNEIFORM SIGN DUG๐’‚𒂁
1208273858CUNEIFORM SIGN DUGUD๐’‚‚𒂂
1208373859CUNEIFORM SIGN DUH๐’‚ƒ𒂃
1208473860CUNEIFORM SIGN DUN๐’‚„𒂄
1208573861CUNEIFORM SIGN DUN3๐’‚…𒂅
1208673862CUNEIFORM SIGN DUN3 GUNU๐’‚†𒂆
1208773863CUNEIFORM SIGN DUN3 GUNU GUNU๐’‚‡𒂇
1208873864CUNEIFORM SIGN DUN4๐’‚ˆ𒂈
1208973865CUNEIFORM SIGN DUR2๐’‚‰𒂉
1208a73866CUNEIFORM SIGN E๐’‚Š𒂊
1208b73867CUNEIFORM SIGN E TIMES PAP๐’‚‹𒂋
1208c73868CUNEIFORM SIGN E OVER E NUN OVER NUN๐’‚Œ𒂌
1208d73869CUNEIFORM SIGN E2๐’‚𒂍
1208e73870CUNEIFORM SIGN E2 TIMES A PLUS HA PLUS DA๐’‚Ž𒂎
1208f73871CUNEIFORM SIGN E2 TIMES GAR๐’‚𒂏
1209073872CUNEIFORM SIGN E2 TIMES MI๐’‚𒂐
1209173873CUNEIFORM SIGN E2 TIMES SAL๐’‚‘𒂑
1209273874CUNEIFORM SIGN E2 TIMES SHE๐’‚’𒂒
1209373875CUNEIFORM SIGN E2 TIMES U๐’‚“𒂓
1209473876CUNEIFORM SIGN EDIN๐’‚”𒂔
1209573877CUNEIFORM SIGN EGIR๐’‚•𒂕
1209673878CUNEIFORM SIGN EL๐’‚–𒂖
1209773879CUNEIFORM SIGN EN๐’‚—𒂗
1209873880CUNEIFORM SIGN EN TIMES GAN2๐’‚˜𒂘
1209973881CUNEIFORM SIGN EN TIMES GAN2 TENU๐’‚™𒂙
1209a73882CUNEIFORM SIGN EN TIMES ME๐’‚š𒂚
1209b73883CUNEIFORM SIGN EN CROSSING EN๐’‚›𒂛
1209c73884CUNEIFORM SIGN EN OPPOSING EN๐’‚œ𒂜
1209d73885CUNEIFORM SIGN EN SQUARED๐’‚𒂝
1209e73886CUNEIFORM SIGN EREN๐’‚ž𒂞
1209f73887CUNEIFORM SIGN ERIN2๐’‚Ÿ𒂟
120a073888CUNEIFORM SIGN ESH2๐’‚ 𒂠
120a173889CUNEIFORM SIGN EZEN๐’‚ก𒂡
120a273890CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES A๐’‚ข𒂢
120a373891CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES A PLUS LAL๐’‚ฃ𒂣
120a473892CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES A PLUS LAL TIMES LAL๐’‚ค𒂤
120a573893CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES AN๐’‚ฅ𒂥
120a673894CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES BAD๐’‚ฆ𒂦
120a773895CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES DUN3 GUNU๐’‚ง𒂧
120a873896CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES DUN3 GUNU GUNU๐’‚จ𒂨
120a973897CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES HA๐’‚ฉ𒂩
120aa73898CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES HA GUNU๐’‚ช𒂪
120ab73899CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES IGI GUNU๐’‚ซ𒂫
120ac73900CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES KASKAL๐’‚ฌ𒂬
120ad73901CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES KASKAL SQUARED๐’‚ญ𒂭
120ae73902CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES KU3๐’‚ฎ𒂮
120af73903CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LA๐’‚ฏ𒂯
120b073904CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LAL TIMES LAL๐’‚ฐ𒂰
120b173905CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LI๐’‚ฑ𒂱
120b273906CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LU๐’‚ฒ𒂲
120b373907CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES U2๐’‚ณ𒂳
120b473908CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES UD๐’‚ด𒂴
120b573909CUNEIFORM SIGN GA๐’‚ต𒂵
120b673910CUNEIFORM SIGN GA GUNU๐’‚ถ𒂶
120b773911CUNEIFORM SIGN GA2๐’‚ท𒂷
120b873912CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES A PLUS DA PLUS HA๐’‚ธ𒂸
120b973913CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES A PLUS HA๐’‚น𒂹
120ba73914CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES A PLUS IGI๐’‚บ𒂺
120bb73915CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES AB2 TENU PLUS TAB๐’‚ป𒂻
120bc73916CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES AN๐’‚ผ𒂼
120bd73917CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ASH๐’‚ฝ𒂽
120be73918CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ASH2 PLUS GAL๐’‚พ𒂾
120bf73919CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BAD๐’‚ฟ𒂿
120c073920CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BAR PLUS RA๐’ƒ€𒃀
120c173921CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BUR๐’ƒ𒃁
120c273922CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BUR PLUS RA๐’ƒ‚𒃂
120c373923CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DA๐’ƒƒ𒃃
120c473924CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DI๐’ƒ„𒃄
120c573925CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DIM TIMES SHE๐’ƒ…𒃅
120c673926CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DUB๐’ƒ†𒃆
120c773927CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EL๐’ƒ‡𒃇
120c873928CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EL PLUS LA๐’ƒˆ𒃈
120c973929CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EN๐’ƒ‰𒃉
120ca73930CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EN TIMES GAN2 TENU๐’ƒŠ𒃊
120cb73931CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GAN2 TENU๐’ƒ‹𒃋
120cc73932CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GAR๐’ƒŒ𒃌
120cd73933CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GI๐’ƒ𒃍
120ce73934CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GI4๐’ƒŽ𒃎
120cf73935CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GI4 PLUS A๐’ƒ𒃏
120d073936CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GIR2 PLUS SU๐’ƒ𒃐
120d173937CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HA PLUS LU PLUS ESH2๐’ƒ‘𒃑
120d273938CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HAL๐’ƒ’𒃒
120d373939CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HAL PLUS LA๐’ƒ“𒃓
120d473940CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HI PLUS LI๐’ƒ”𒃔
120d573941CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HUB2๐’ƒ•𒃕
120d673942CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES IGI GUNU๐’ƒ–𒃖
120d773943CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ISH PLUS HU PLUS ASH๐’ƒ—𒃗
120d873944CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KAK๐’ƒ˜𒃘
120d973945CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KASKAL๐’ƒ™𒃙
120da73946CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KID๐’ƒš𒃚
120db73947CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KID PLUS LAL๐’ƒ›𒃛
120dc73948CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KU3 PLUS AN๐’ƒœ𒃜
120dd73949CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES LA๐’ƒ𒃝
120de73950CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ME PLUS EN๐’ƒž𒃞
120df73951CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES MI๐’ƒŸ𒃟
120e073952CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NUN๐’ƒ 𒃠
120e173953CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NUN OVER NUN๐’ƒก𒃡
120e273954CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES PA๐’ƒข𒃢
120e373955CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SAL๐’ƒฃ𒃣
120e473956CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SAR๐’ƒค𒃤
120e573957CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHE๐’ƒฅ𒃥
120e673958CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHE PLUS TUR๐’ƒฆ𒃦
120e773959CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHID๐’ƒง𒃧
120e873960CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SUM๐’ƒจ𒃨
120e973961CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES TAK4๐’ƒฉ𒃩
120ea73962CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES U๐’ƒช𒃪
120eb73963CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES UD๐’ƒซ𒃫
120ec73964CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES UD PLUS DU๐’ƒฌ𒃬
120ed73965CUNEIFORM SIGN GA2 OVER GA2๐’ƒญ𒃭
120ee73966CUNEIFORM SIGN GABA๐’ƒฎ𒃮
120ef73967CUNEIFORM SIGN GABA CROSSING GABA๐’ƒฏ𒃯
120f073968CUNEIFORM SIGN GAD๐’ƒฐ𒃰
120f173969CUNEIFORM SIGN GAD OVER GAD GAR OVER GAR๐’ƒฑ𒃱
120f273970CUNEIFORM SIGN GAL๐’ƒฒ𒃲
120f373971CUNEIFORM SIGN GAL GAD OVER GAD GAR OVER GAR๐’ƒณ𒃳
120f473972CUNEIFORM SIGN GALAM๐’ƒด𒃴
120f573973CUNEIFORM SIGN GAM๐’ƒต𒃵
120f673974CUNEIFORM SIGN GAN๐’ƒถ𒃶
120f773975CUNEIFORM SIGN GAN2๐’ƒท𒃷
120f873976CUNEIFORM SIGN GAN2 TENU๐’ƒธ𒃸
120f973977CUNEIFORM SIGN GAN2 OVER GAN2๐’ƒน𒃹
120fa73978CUNEIFORM SIGN GAN2 CROSSING GAN2๐’ƒบ𒃺
120fb73979CUNEIFORM SIGN GAR๐’ƒป𒃻
120fc73980CUNEIFORM SIGN GAR3๐’ƒผ𒃼
120fd73981CUNEIFORM SIGN GASHAN๐’ƒฝ𒃽
120fe73982CUNEIFORM SIGN GESHTIN๐’ƒพ𒃾
120ff73983CUNEIFORM SIGN GESHTIN TIMES KUR๐’ƒฟ𒃿
1210073984CUNEIFORM SIGN GI๐’„€𒄀
1210173985CUNEIFORM SIGN GI TIMES E๐’„𒄁
1210273986CUNEIFORM SIGN GI TIMES U๐’„‚𒄂
1210373987CUNEIFORM SIGN GI CROSSING GI๐’„ƒ𒄃
1210473988CUNEIFORM SIGN GI4๐’„„𒄄
1210573989CUNEIFORM SIGN GI4 OVER GI4๐’„…𒄅
1210673990CUNEIFORM SIGN GI4 CROSSING GI4๐’„†𒄆
1210773991CUNEIFORM SIGN GIDIM๐’„‡𒄇
1210873992CUNEIFORM SIGN GIR2๐’„ˆ𒄈
1210973993CUNEIFORM SIGN GIR2 GUNU๐’„‰𒄉
1210a73994CUNEIFORM SIGN GIR3๐’„Š𒄊
1210b73995CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES A PLUS IGI๐’„‹𒄋
1210c73996CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES GAN2 TENU๐’„Œ𒄌
1210d73997CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES IGI๐’„𒄍
1210e73998CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES LU PLUS IGI๐’„Ž𒄎
1210f73999CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES PA๐’„𒄏
1211074000CUNEIFORM SIGN GISAL๐’„𒄐
1211174001CUNEIFORM SIGN GISH๐’„‘𒄑
1211274002CUNEIFORM SIGN GISH CROSSING GISH๐’„’𒄒
1211374003CUNEIFORM SIGN GISH TIMES BAD๐’„“𒄓
1211474004CUNEIFORM SIGN GISH TIMES TAK4๐’„”𒄔
1211574005CUNEIFORM SIGN GISH TENU๐’„•𒄕
1211674006CUNEIFORM SIGN GU๐’„–𒄖
1211774007CUNEIFORM SIGN GU CROSSING GU๐’„—𒄗
1211874008CUNEIFORM SIGN GU2๐’„˜𒄘
1211974009CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK๐’„™𒄙
1211a74010CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK TIMES IGI GUNU๐’„š𒄚
1211b74011CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES NUN๐’„›𒄛
1211c74012CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES SAL PLUS TUG2๐’„œ𒄜
1211d74013CUNEIFORM SIGN GU2 GUNU๐’„𒄝
1211e74014CUNEIFORM SIGN GUD๐’„ž𒄞
1211f74015CUNEIFORM SIGN GUD TIMES A PLUS KUR๐’„Ÿ𒄟
1212074016CUNEIFORM SIGN GUD TIMES KUR๐’„ 𒄠
1212174017CUNEIFORM SIGN GUD OVER GUD LUGAL๐’„ก𒄡
1212274018CUNEIFORM SIGN GUL๐’„ข𒄢
1212374019CUNEIFORM SIGN GUM๐’„ฃ𒄣
1212474020CUNEIFORM SIGN GUM TIMES SHE๐’„ค𒄤
1212574021CUNEIFORM SIGN GUR๐’„ฅ𒄥
1212674022CUNEIFORM SIGN GUR7๐’„ฆ𒄦
1212774023CUNEIFORM SIGN GURUN๐’„ง𒄧
1212874024CUNEIFORM SIGN GURUSH๐’„จ𒄨
1212974025CUNEIFORM SIGN HA๐’„ฉ𒄩
1212a74026CUNEIFORM SIGN HA TENU๐’„ช𒄪
1212b74027CUNEIFORM SIGN HA GUNU๐’„ซ𒄫
1212c74028CUNEIFORM SIGN HAL๐’„ฌ𒄬
1212d74029CUNEIFORM SIGN HI๐’„ญ𒄭
1212e74030CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH๐’„ฎ𒄮
1212f74031CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH2๐’„ฏ𒄯
1213074032CUNEIFORM SIGN HI TIMES BAD๐’„ฐ𒄰
1213174033CUNEIFORM SIGN HI TIMES DISH๐’„ฑ𒄱
1213274034CUNEIFORM SIGN HI TIMES GAD๐’„ฒ𒄲
1213374035CUNEIFORM SIGN HI TIMES KIN๐’„ณ𒄳
1213474036CUNEIFORM SIGN HI TIMES NUN๐’„ด𒄴
1213574037CUNEIFORM SIGN HI TIMES SHE๐’„ต𒄵
1213674038CUNEIFORM SIGN HI TIMES U๐’„ถ𒄶
1213774039CUNEIFORM SIGN HU๐’„ท𒄷
1213874040CUNEIFORM SIGN HUB2๐’„ธ𒄸
1213974041CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES AN๐’„น𒄹
1213a74042CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES HAL๐’„บ𒄺
1213b74043CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES KASKAL๐’„ป𒄻
1213c74044CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES LISH๐’„ผ𒄼
1213d74045CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES UD๐’„ฝ𒄽
1213e74046CUNEIFORM SIGN HUL2๐’„พ𒄾
1213f74047CUNEIFORM SIGN I๐’„ฟ𒄿
1214074048CUNEIFORM SIGN I A๐’…€𒅀
1214174049CUNEIFORM SIGN IB๐’…𒅁
1214274050CUNEIFORM SIGN IDIM๐’…‚𒅂
1214374051CUNEIFORM SIGN IDIM OVER IDIM BUR๐’…ƒ𒅃
1214474052CUNEIFORM SIGN IDIM OVER IDIM SQUARED๐’…„𒅄
1214574053CUNEIFORM SIGN IG๐’……𒅅
1214674054CUNEIFORM SIGN IGI๐’…†𒅆
1214774055CUNEIFORM SIGN IGI DIB๐’…‡𒅇
1214874056CUNEIFORM SIGN IGI RI๐’…ˆ𒅈
1214974057CUNEIFORM SIGN IGI OVER IGI SHIR OVER SHIR UD OVER UD๐’…‰𒅉
1214a74058CUNEIFORM SIGN IGI GUNU๐’…Š𒅊
1214b74059CUNEIFORM SIGN IL๐’…‹𒅋
1214c74060CUNEIFORM SIGN IL TIMES GAN2 TENU๐’…Œ𒅌
1214d74061CUNEIFORM SIGN IL2๐’…𒅍
1214e74062CUNEIFORM SIGN IM๐’…Ž𒅎
1214f74063CUNEIFORM SIGN IM TIMES TAK4๐’…𒅏
1215074064CUNEIFORM SIGN IM CROSSING IM๐’…𒅐
1215174065CUNEIFORM SIGN IM OPPOSING IM๐’…‘𒅑
1215274066CUNEIFORM SIGN IM SQUARED๐’…’𒅒
1215374067CUNEIFORM SIGN IMIN๐’…“𒅓
1215474068CUNEIFORM SIGN IN๐’…”𒅔
1215574069CUNEIFORM SIGN IR๐’…•𒅕
1215674070CUNEIFORM SIGN ISH๐’…–𒅖
1215774071CUNEIFORM SIGN KA๐’…—𒅗
1215874072CUNEIFORM SIGN KA TIMES A๐’…˜𒅘
1215974073CUNEIFORM SIGN KA TIMES AD๐’…™𒅙
1215a74074CUNEIFORM SIGN KA TIMES AD PLUS KU3๐’…š𒅚
1215b74075CUNEIFORM SIGN KA TIMES ASH2๐’…›𒅛
1215c74076CUNEIFORM SIGN KA TIMES BAD๐’…œ𒅜
1215d74077CUNEIFORM SIGN KA TIMES BALAG๐’…𒅝
1215e74078CUNEIFORM SIGN KA TIMES BAR๐’…ž𒅞
1215f74079CUNEIFORM SIGN KA TIMES BI๐’…Ÿ𒅟
1216074080CUNEIFORM SIGN KA TIMES ERIN2๐’… 𒅠
1216174081CUNEIFORM SIGN KA TIMES ESH2๐’…ก𒅡
1216274082CUNEIFORM SIGN KA TIMES GA๐’…ข𒅢
1216374083CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAL๐’…ฃ𒅣
1216474084CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAN2 TENU๐’…ค𒅤
1216574085CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAR๐’…ฅ𒅥
1216674086CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAR PLUS SHA3 PLUS A๐’…ฆ𒅦
1216774087CUNEIFORM SIGN KA TIMES GI๐’…ง𒅧
1216874088CUNEIFORM SIGN KA TIMES GIR2๐’…จ𒅨
1216974089CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH PLUS SAR๐’…ฉ𒅩
1216a74090CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH CROSSING GISH๐’…ช𒅪
1216b74091CUNEIFORM SIGN KA TIMES GU๐’…ซ𒅫
1216c74092CUNEIFORM SIGN KA TIMES GUR7๐’…ฌ𒅬
1216d74093CUNEIFORM SIGN KA TIMES IGI๐’…ญ𒅭
1216e74094CUNEIFORM SIGN KA TIMES IM๐’…ฎ𒅮
1216f74095CUNEIFORM SIGN KA TIMES KAK๐’…ฏ𒅯
1217074096CUNEIFORM SIGN KA TIMES KI๐’…ฐ𒅰
1217174097CUNEIFORM SIGN KA TIMES KID๐’…ฑ𒅱
1217274098CUNEIFORM SIGN KA TIMES LI๐’…ฒ𒅲
1217374099CUNEIFORM SIGN KA TIMES LU๐’…ณ𒅳
1217474100CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME๐’…ด𒅴
1217574101CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS DU๐’…ต𒅵
1217674102CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS GI๐’…ถ𒅶
1217774103CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS TE๐’…ท𒅷
1217874104CUNEIFORM SIGN KA TIMES MI๐’…ธ𒅸
1217974105CUNEIFORM SIGN KA TIMES MI PLUS NUNUZ๐’…น𒅹
1217a74106CUNEIFORM SIGN KA TIMES NE๐’…บ𒅺
1217b74107CUNEIFORM SIGN KA TIMES NUN๐’…ป𒅻
1217c74108CUNEIFORM SIGN KA TIMES PI๐’…ผ𒅼
1217d74109CUNEIFORM SIGN KA TIMES RU๐’…ฝ𒅽
1217e74110CUNEIFORM SIGN KA TIMES SA๐’…พ𒅾
1217f74111CUNEIFORM SIGN KA TIMES SAR๐’…ฟ𒅿
1218074112CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHA๐’†€𒆀
1218174113CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHE๐’†𒆁
1218274114CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHID๐’†‚𒆂
1218374115CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHU๐’†ƒ𒆃
1218474116CUNEIFORM SIGN KA TIMES SIG๐’†„𒆄
1218574117CUNEIFORM SIGN KA TIMES SUHUR๐’†…𒆅
1218674118CUNEIFORM SIGN KA TIMES TAR๐’††𒆆
1218774119CUNEIFORM SIGN KA TIMES U๐’†‡𒆇
1218874120CUNEIFORM SIGN KA TIMES U2๐’†ˆ𒆈
1218974121CUNEIFORM SIGN KA TIMES UD๐’†‰𒆉
1218a74122CUNEIFORM SIGN KA TIMES UMUM TIMES PA๐’†Š𒆊
1218b74123CUNEIFORM SIGN KA TIMES USH๐’†‹𒆋
1218c74124CUNEIFORM SIGN KA TIMES ZI๐’†Œ𒆌
1218d74125CUNEIFORM SIGN KA2๐’†𒆍
1218e74126CUNEIFORM SIGN KA2 CROSSING KA2๐’†Ž𒆎
1218f74127CUNEIFORM SIGN KAB๐’†𒆏
1219074128CUNEIFORM SIGN KAD2๐’†𒆐
1219174129CUNEIFORM SIGN KAD3๐’†‘𒆑
1219274130CUNEIFORM SIGN KAD4๐’†’𒆒
1219374131CUNEIFORM SIGN KAD5๐’†“𒆓
1219474132CUNEIFORM SIGN KAD5 OVER KAD5๐’†”𒆔
1219574133CUNEIFORM SIGN KAK๐’†•𒆕
1219674134CUNEIFORM SIGN KAK TIMES IGI GUNU๐’†–𒆖
1219774135CUNEIFORM SIGN KAL๐’†—𒆗
1219874136CUNEIFORM SIGN KAL TIMES BAD๐’†˜𒆘
1219974137CUNEIFORM SIGN KAL CROSSING KAL๐’†™𒆙
1219a74138CUNEIFORM SIGN KAM2๐’†š𒆚
1219b74139CUNEIFORM SIGN KAM4๐’†›𒆛
1219c74140CUNEIFORM SIGN KASKAL๐’†œ𒆜
1219d74141CUNEIFORM SIGN KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U๐’†𒆝
1219e74142CUNEIFORM SIGN KASKAL OVER KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U๐’†ž𒆞
1219f74143CUNEIFORM SIGN KESH2๐’†Ÿ𒆟
121a074144CUNEIFORM SIGN KI๐’† 𒆠
121a174145CUNEIFORM SIGN KI TIMES BAD๐’†ก𒆡
121a274146CUNEIFORM SIGN KI TIMES U๐’†ข𒆢
121a374147CUNEIFORM SIGN KI TIMES UD๐’†ฃ𒆣
121a474148CUNEIFORM SIGN KID๐’†ค𒆤
121a574149CUNEIFORM SIGN KIN๐’†ฅ𒆥
121a674150CUNEIFORM SIGN KISAL๐’†ฆ𒆦
121a774151CUNEIFORM SIGN KISH๐’†ง𒆧
121a874152CUNEIFORM SIGN KISIM5๐’†จ𒆨
121a974153CUNEIFORM SIGN KISIM5 OVER KISIM5๐’†ฉ𒆩
121aa74154CUNEIFORM SIGN KU๐’†ช𒆪
121ab74155CUNEIFORM SIGN KU OVER HI TIMES ASH2 KU OVER HI TIMES ASH2๐’†ซ𒆫
121ac74156CUNEIFORM SIGN KU3๐’†ฌ𒆬
121ad74157CUNEIFORM SIGN KU4๐’†ญ𒆭
121ae74158CUNEIFORM SIGN KU4 VARIANT FORM๐’†ฎ𒆮
121af74159CUNEIFORM SIGN KU7๐’†ฏ𒆯
121b074160CUNEIFORM SIGN KUL๐’†ฐ𒆰
121b174161CUNEIFORM SIGN KUL GUNU๐’†ฑ𒆱
121b274162CUNEIFORM SIGN KUN๐’†ฒ𒆲
121b374163CUNEIFORM SIGN KUR๐’†ณ𒆳
121b474164CUNEIFORM SIGN KUR OPPOSING KUR๐’†ด𒆴
121b574165CUNEIFORM SIGN KUSHU2๐’†ต𒆵
121b674166CUNEIFORM SIGN KWU318๐’†ถ𒆶
121b774167CUNEIFORM SIGN LA๐’†ท𒆷
121b874168CUNEIFORM SIGN LAGAB๐’†ธ𒆸
121b974169CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A๐’†น𒆹
121ba74170CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS DA PLUS HA๐’†บ𒆺
121bb74171CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS GAR๐’†ป𒆻
121bc74172CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS LAL๐’†ผ𒆼
121bd74173CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES AL๐’†ฝ𒆽
121be74174CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES AN๐’†พ𒆾
121bf74175CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ASH ZIDA TENU๐’†ฟ𒆿
121c074176CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES BAD๐’‡€𒇀
121c174177CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES BI๐’‡𒇁
121c274178CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES DAR๐’‡‚𒇂
121c374179CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES EN๐’‡ƒ𒇃
121c474180CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GA๐’‡„𒇄
121c574181CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GAR๐’‡…𒇅
121c674182CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GUD๐’‡†𒇆
121c774183CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GUD PLUS GUD๐’‡‡𒇇
121c874184CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HA๐’‡ˆ𒇈
121c974185CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HAL๐’‡‰𒇉
121ca74186CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HI TIMES NUN๐’‡Š𒇊
121cb74187CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IGI GUNU๐’‡‹𒇋
121cc74188CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM๐’‡Œ𒇌
121cd74189CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM PLUS HA๐’‡𒇍
121ce74190CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM PLUS LU๐’‡Ž𒇎
121cf74191CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KI๐’‡𒇏
121d074192CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KIN๐’‡𒇐
121d174193CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KU3๐’‡‘𒇑
121d274194CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KUL๐’‡’𒇒
121d374195CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KUL PLUS HI PLUS A๐’‡“𒇓
121d474196CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LAGAB๐’‡”𒇔
121d574197CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LISH๐’‡•𒇕
121d674198CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LU๐’‡–𒇖
121d774199CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LUL๐’‡—𒇗
121d874200CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ME๐’‡˜𒇘
121d974201CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ME PLUS EN๐’‡™𒇙
121da74202CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES MUSH๐’‡š𒇚
121db74203CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES NE๐’‡›𒇛
121dc74204CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHE PLUS SUM๐’‡œ𒇜
121dd74205CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHITA PLUS GISH PLUS ERIN2๐’‡𒇝
121de74206CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHITA PLUS GISH TENU๐’‡ž𒇞
121df74207CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHU2๐’‡Ÿ𒇟
121e074208CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHU2 PLUS SHU2๐’‡ 𒇠
121e174209CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SUM๐’‡ก𒇡
121e274210CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TAG๐’‡ข𒇢
121e374211CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TAK4๐’‡ฃ𒇣
121e474212CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TE PLUS A PLUS SU PLUS NA๐’‡ค𒇤
121e574213CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U๐’‡ฅ𒇥
121e674214CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U PLUS A๐’‡ฆ𒇦
121e774215CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U PLUS U PLUS U๐’‡ง𒇧
121e874216CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U2 PLUS ASH๐’‡จ𒇨
121e974217CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES UD๐’‡ฉ𒇩
121ea74218CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES USH๐’‡ช𒇪
121eb74219CUNEIFORM SIGN LAGAB SQUARED๐’‡ซ𒇫
121ec74220CUNEIFORM SIGN LAGAR๐’‡ฌ𒇬
121ed74221CUNEIFORM SIGN LAGAR TIMES SHE๐’‡ญ𒇭
121ee74222CUNEIFORM SIGN LAGAR TIMES SHE PLUS SUM๐’‡ฎ𒇮
121ef74223CUNEIFORM SIGN LAGAR GUNU๐’‡ฏ𒇯
121f074224CUNEIFORM SIGN LAGAR GUNU OVER LAGAR GUNU SHE๐’‡ฐ𒇰
121f174225CUNEIFORM SIGN LAHSHU๐’‡ฑ𒇱
121f274226CUNEIFORM SIGN LAL๐’‡ฒ𒇲
121f374227CUNEIFORM SIGN LAL TIMES LAL๐’‡ณ𒇳
121f474228CUNEIFORM SIGN LAM๐’‡ด𒇴
121f574229CUNEIFORM SIGN LAM TIMES KUR๐’‡ต𒇵
121f674230CUNEIFORM SIGN LAM TIMES KUR PLUS RU๐’‡ถ𒇶
121f774231CUNEIFORM SIGN LI๐’‡ท𒇷
121f874232CUNEIFORM SIGN LIL๐’‡ธ𒇸
121f974233CUNEIFORM SIGN LIMMU2๐’‡น𒇹
121fa74234CUNEIFORM SIGN LISH๐’‡บ𒇺
121fb74235CUNEIFORM SIGN LU๐’‡ป𒇻
121fc74236CUNEIFORM SIGN LU TIMES BAD๐’‡ผ𒇼
121fd74237CUNEIFORM SIGN LU2๐’‡ฝ𒇽
121fe74238CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES AL๐’‡พ𒇾
121ff74239CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES BAD๐’‡ฟ𒇿
1220074240CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ESH2๐’ˆ€𒈀
1220174241CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ESH2 TENU๐’ˆ𒈁
1220274242CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES GAN2 TENU๐’ˆ‚𒈂
1220374243CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES HI TIMES BAD๐’ˆƒ𒈃
1220474244CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES IM๐’ˆ„𒈄
1220574245CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KAD2๐’ˆ…𒈅
1220674246CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KAD3๐’ˆ†𒈆
1220774247CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KAD3 PLUS ASH๐’ˆ‡𒈇
1220874248CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KI๐’ˆˆ𒈈
1220974249CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES LA PLUS ASH๐’ˆ‰𒈉
1220a74250CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES LAGAB๐’ˆŠ𒈊
1220b74251CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ME PLUS EN๐’ˆ‹𒈋
1220c74252CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES NE๐’ˆŒ𒈌
1220d74253CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES NU๐’ˆ𒈍
1220e74254CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES SI PLUS ASH๐’ˆŽ𒈎
1220f74255CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES SIK2 PLUS BU๐’ˆ𒈏
1221074256CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES TUG2๐’ˆ𒈐
1221174257CUNEIFORM SIGN LU2 TENU๐’ˆ‘𒈑
1221274258CUNEIFORM SIGN LU2 CROSSING LU2๐’ˆ’𒈒
1221374259CUNEIFORM SIGN LU2 OPPOSING LU2๐’ˆ“𒈓
1221474260CUNEIFORM SIGN LU2 SQUARED๐’ˆ”𒈔
1221574261CUNEIFORM SIGN LU2 SHESHIG๐’ˆ•𒈕
1221674262CUNEIFORM SIGN LU3๐’ˆ–𒈖
1221774263CUNEIFORM SIGN LUGAL๐’ˆ—𒈗
1221874264CUNEIFORM SIGN LUGAL OVER LUGAL๐’ˆ˜𒈘
1221974265CUNEIFORM SIGN LUGAL OPPOSING LUGAL๐’ˆ™𒈙
1221a74266CUNEIFORM SIGN LUGAL SHESHIG๐’ˆš𒈚
1221b74267CUNEIFORM SIGN LUH๐’ˆ›𒈛
1221c74268CUNEIFORM SIGN LUL๐’ˆœ𒈜
1221d74269CUNEIFORM SIGN LUM๐’ˆ𒈝
1221e74270CUNEIFORM SIGN LUM OVER LUM๐’ˆž𒈞
1221f74271CUNEIFORM SIGN LUM OVER LUM GAR OVER GAR๐’ˆŸ𒈟
1222074272CUNEIFORM SIGN MA๐’ˆ 𒈠
1222174273CUNEIFORM SIGN MA TIMES TAK4๐’ˆก𒈡
1222274274CUNEIFORM SIGN MA GUNU๐’ˆข𒈢
1222374275CUNEIFORM SIGN MA2๐’ˆฃ𒈣
1222474276CUNEIFORM SIGN MAH๐’ˆค𒈤
1222574277CUNEIFORM SIGN MAR๐’ˆฅ𒈥
1222674278CUNEIFORM SIGN MASH๐’ˆฆ𒈦
1222774279CUNEIFORM SIGN MASH2๐’ˆง𒈧
1222874280CUNEIFORM SIGN ME๐’ˆจ𒈨
1222974281CUNEIFORM SIGN MES๐’ˆฉ𒈩
1222a74282CUNEIFORM SIGN MI๐’ˆช𒈪
1222b74283CUNEIFORM SIGN MIN๐’ˆซ𒈫
1222c74284CUNEIFORM SIGN MU๐’ˆฌ𒈬
1222d74285CUNEIFORM SIGN MU OVER MU๐’ˆญ𒈭
1222e74286CUNEIFORM SIGN MUG๐’ˆฎ𒈮
1222f74287CUNEIFORM SIGN MUG GUNU๐’ˆฏ𒈯
1223074288CUNEIFORM SIGN MUNSUB๐’ˆฐ𒈰
1223174289CUNEIFORM SIGN MURGU2๐’ˆฑ𒈱
1223274290CUNEIFORM SIGN MUSH๐’ˆฒ𒈲
1223374291CUNEIFORM SIGN MUSH TIMES A๐’ˆณ𒈳
1223474292CUNEIFORM SIGN MUSH TIMES KUR๐’ˆด𒈴
1223574293CUNEIFORM SIGN MUSH TIMES ZA๐’ˆต𒈵
1223674294CUNEIFORM SIGN MUSH OVER MUSH๐’ˆถ𒈶
1223774295CUNEIFORM SIGN MUSH OVER MUSH TIMES A PLUS NA๐’ˆท𒈷
1223874296CUNEIFORM SIGN MUSH CROSSING MUSH๐’ˆธ𒈸
1223974297CUNEIFORM SIGN MUSH3๐’ˆน𒈹
1223a74298CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES A๐’ˆบ𒈺
1223b74299CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES A PLUS DI๐’ˆป𒈻
1223c74300CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES DI๐’ˆผ𒈼
1223d74301CUNEIFORM SIGN MUSH3 GUNU๐’ˆฝ𒈽
1223e74302CUNEIFORM SIGN NA๐’ˆพ𒈾
1223f74303CUNEIFORM SIGN NA2๐’ˆฟ𒈿
1224074304CUNEIFORM SIGN NAGA๐’‰€𒉀
1224174305CUNEIFORM SIGN NAGA INVERTED๐’‰𒉁
1224274306CUNEIFORM SIGN NAGA TIMES SHU TENU๐’‰‚𒉂
1224374307CUNEIFORM SIGN NAGA OPPOSING NAGA๐’‰ƒ𒉃
1224474308CUNEIFORM SIGN NAGAR๐’‰„𒉄
1224574309CUNEIFORM SIGN NAM NUTILLU๐’‰…𒉅
1224674310CUNEIFORM SIGN NAM๐’‰†𒉆
1224774311CUNEIFORM SIGN NAM2๐’‰‡𒉇
1224874312CUNEIFORM SIGN NE๐’‰ˆ𒉈
1224974313CUNEIFORM SIGN NE TIMES A๐’‰‰𒉉
1224a74314CUNEIFORM SIGN NE TIMES UD๐’‰Š𒉊
1224b74315CUNEIFORM SIGN NE SHESHIG๐’‰‹𒉋
1224c74316CUNEIFORM SIGN NI๐’‰Œ𒉌
1224d74317CUNEIFORM SIGN NI TIMES E๐’‰𒉍
1224e74318CUNEIFORM SIGN NI2๐’‰Ž𒉎
1224f74319CUNEIFORM SIGN NIM๐’‰𒉏
1225074320CUNEIFORM SIGN NIM TIMES GAN2 TENU๐’‰𒉐
1225174321CUNEIFORM SIGN NIM TIMES GAR PLUS GAN2 TENU๐’‰‘𒉑
1225274322CUNEIFORM SIGN NINDA2๐’‰’𒉒
1225374323CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES AN๐’‰“𒉓
1225474324CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES ASH๐’‰”𒉔
1225574325CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES ASH PLUS ASH๐’‰•𒉕
1225674326CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES GUD๐’‰–𒉖
1225774327CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES ME PLUS GAN2 TENU๐’‰—𒉗
1225874328CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES NE๐’‰˜𒉘
1225974329CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES NUN๐’‰™𒉙
1225a74330CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE๐’‰š𒉚
1225b74331CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE PLUS A AN๐’‰›𒉛
1225c74332CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE PLUS ASH๐’‰œ𒉜
1225d74333CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE PLUS ASH PLUS ASH๐’‰𒉝
1225e74334CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES U2 PLUS ASH๐’‰ž𒉞
1225f74335CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES USH๐’‰Ÿ𒉟
1226074336CUNEIFORM SIGN NISAG๐’‰ 𒉠
1226174337CUNEIFORM SIGN NU๐’‰ก𒉡
1226274338CUNEIFORM SIGN NU11๐’‰ข𒉢
1226374339CUNEIFORM SIGN NUN๐’‰ฃ𒉣
1226474340CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES GAR๐’‰ค𒉤
1226574341CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES MASH๐’‰ฅ𒉥
1226674342CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES SAL๐’‰ฆ𒉦
1226774343CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES SAL OVER NUN LAGAR TIMES SAL๐’‰ง𒉧
1226874344CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES USH๐’‰จ𒉨
1226974345CUNEIFORM SIGN NUN TENU๐’‰ฉ𒉩
1226a74346CUNEIFORM SIGN NUN OVER NUN๐’‰ช𒉪
1226b74347CUNEIFORM SIGN NUN CROSSING NUN๐’‰ซ𒉫
1226c74348CUNEIFORM SIGN NUN CROSSING NUN LAGAR OVER LAGAR๐’‰ฌ𒉬
1226d74349CUNEIFORM SIGN NUNUZ๐’‰ญ𒉭
1226e74350CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES ASHGAB๐’‰ฎ𒉮
1226f74351CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES BI๐’‰ฏ𒉯
1227074352CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES DUG๐’‰ฐ𒉰
1227174353CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES GUD๐’‰ฑ𒉱
1227274354CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES IGI GUNU๐’‰ฒ𒉲
1227374355CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES KAD3๐’‰ณ𒉳
1227474356CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES LA๐’‰ด𒉴
1227574357CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES NE๐’‰ต𒉵
1227674358CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES SILA3๐’‰ถ𒉶
1227774359CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES U2๐’‰ท𒉷
1227874360CUNEIFORM SIGN NUNUZ KISIM5 TIMES BI๐’‰ธ𒉸
1227974361CUNEIFORM SIGN NUNUZ KISIM5 TIMES BI U๐’‰น𒉹
1227a74362CUNEIFORM SIGN PA๐’‰บ𒉺
1227b74363CUNEIFORM SIGN PAD๐’‰ป𒉻
1227c74364CUNEIFORM SIGN PAN๐’‰ผ𒉼
1227d74365CUNEIFORM SIGN PAP๐’‰ฝ𒉽
1227e74366CUNEIFORM SIGN PESH2๐’‰พ𒉾
1227f74367CUNEIFORM SIGN PI๐’‰ฟ𒉿
1228074368CUNEIFORM SIGN PI TIMES A๐’Š€𒊀
1228174369CUNEIFORM SIGN PI TIMES AB๐’Š𒊁
1228274370CUNEIFORM SIGN PI TIMES BI๐’Š‚𒊂
1228374371CUNEIFORM SIGN PI TIMES BU๐’Šƒ𒊃
1228474372CUNEIFORM SIGN PI TIMES E๐’Š„𒊄
1228574373CUNEIFORM SIGN PI TIMES I๐’Š…𒊅
1228674374CUNEIFORM SIGN PI TIMES IB๐’Š†𒊆
1228774375CUNEIFORM SIGN PI TIMES U๐’Š‡𒊇
1228874376CUNEIFORM SIGN PI TIMES U2๐’Šˆ𒊈
1228974377CUNEIFORM SIGN PI CROSSING PI๐’Š‰𒊉
1228a74378CUNEIFORM SIGN PIRIG๐’ŠŠ𒊊
1228b74379CUNEIFORM SIGN PIRIG TIMES KAL๐’Š‹𒊋
1228c74380CUNEIFORM SIGN PIRIG TIMES UD๐’ŠŒ𒊌
1228d74381CUNEIFORM SIGN PIRIG TIMES ZA๐’Š𒊍
1228e74382CUNEIFORM SIGN PIRIG OPPOSING PIRIG๐’ŠŽ𒊎
1228f74383CUNEIFORM SIGN RA๐’Š𒊏
1229074384CUNEIFORM SIGN RAB๐’Š𒊐
1229174385CUNEIFORM SIGN RI๐’Š‘𒊑
1229274386CUNEIFORM SIGN RU๐’Š’𒊒
1229374387CUNEIFORM SIGN SA๐’Š“𒊓
1229474388CUNEIFORM SIGN SAG NUTILLU๐’Š”𒊔
1229574389CUNEIFORM SIGN SAG๐’Š•𒊕
1229674390CUNEIFORM SIGN SAG TIMES A๐’Š–𒊖
1229774391CUNEIFORM SIGN SAG TIMES DU๐’Š—𒊗
1229874392CUNEIFORM SIGN SAG TIMES DUB๐’Š˜𒊘
1229974393CUNEIFORM SIGN SAG TIMES HA๐’Š™𒊙
1229a74394CUNEIFORM SIGN SAG TIMES KAK๐’Šš𒊚
1229b74395CUNEIFORM SIGN SAG TIMES KUR๐’Š›𒊛
1229c74396CUNEIFORM SIGN SAG TIMES LUM๐’Šœ𒊜
1229d74397CUNEIFORM SIGN SAG TIMES MI๐’Š𒊝
1229e74398CUNEIFORM SIGN SAG TIMES NUN๐’Šž𒊞
1229f74399CUNEIFORM SIGN SAG TIMES SAL๐’ŠŸ𒊟
122a074400CUNEIFORM SIGN SAG TIMES SHID๐’Š 𒊠
122a174401CUNEIFORM SIGN SAG TIMES TAB๐’Šก𒊡
122a274402CUNEIFORM SIGN SAG TIMES U2๐’Šข𒊢
122a374403CUNEIFORM SIGN SAG TIMES UB๐’Šฃ𒊣
122a474404CUNEIFORM SIGN SAG TIMES UM๐’Šค𒊤
122a574405CUNEIFORM SIGN SAG TIMES UR๐’Šฅ𒊥
122a674406CUNEIFORM SIGN SAG TIMES USH๐’Šฆ𒊦
122a774407CUNEIFORM SIGN SAG OVER SAG๐’Šง𒊧
122a874408CUNEIFORM SIGN SAG GUNU๐’Šจ𒊨
122a974409CUNEIFORM SIGN SAL๐’Šฉ𒊩
122aa74410CUNEIFORM SIGN SAL LAGAB TIMES ASH2๐’Šช𒊪
122ab74411CUNEIFORM SIGN SANGA2๐’Šซ𒊫
122ac74412CUNEIFORM SIGN SAR๐’Šฌ𒊬
122ad74413CUNEIFORM SIGN SHA๐’Šญ𒊭
122ae74414CUNEIFORM SIGN SHA3๐’Šฎ𒊮
122af74415CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES A๐’Šฏ𒊯
122b074416CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES BAD๐’Šฐ𒊰
122b174417CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES GISH๐’Šฑ𒊱
122b274418CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES NE๐’Šฒ𒊲
122b374419CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES SHU2๐’Šณ𒊳
122b474420CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES TUR๐’Šด𒊴
122b574421CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES U๐’Šต𒊵
122b674422CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES U PLUS A๐’Šถ𒊶
122b774423CUNEIFORM SIGN SHA6๐’Šท𒊷
122b874424CUNEIFORM SIGN SHAB6๐’Šธ𒊸
122b974425CUNEIFORM SIGN SHAR2๐’Šน𒊹
122ba74426CUNEIFORM SIGN SHE๐’Šบ𒊺
122bb74427CUNEIFORM SIGN SHE HU๐’Šป𒊻
122bc74428CUNEIFORM SIGN SHE OVER SHE GAD OVER GAD GAR OVER GAR๐’Šผ𒊼
122bd74429CUNEIFORM SIGN SHE OVER SHE TAB OVER TAB GAR OVER GAR๐’Šฝ𒊽
122be74430CUNEIFORM SIGN SHEG9๐’Šพ𒊾
122bf74431CUNEIFORM SIGN SHEN๐’Šฟ𒊿
122c074432CUNEIFORM SIGN SHESH๐’‹€𒋀
122c174433CUNEIFORM SIGN SHESH2๐’‹𒋁
122c274434CUNEIFORM SIGN SHESHLAM๐’‹‚𒋂
122c374435CUNEIFORM SIGN SHID๐’‹ƒ𒋃
122c474436CUNEIFORM SIGN SHID TIMES A๐’‹„𒋄
122c574437CUNEIFORM SIGN SHID TIMES IM๐’‹…𒋅
122c674438CUNEIFORM SIGN SHIM๐’‹†𒋆
122c774439CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES A๐’‹‡𒋇
122c874440CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES BAL๐’‹ˆ𒋈
122c974441CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES BULUG๐’‹‰𒋉
122ca74442CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES DIN๐’‹Š𒋊
122cb74443CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES GAR๐’‹‹𒋋
122cc74444CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES IGI๐’‹Œ𒋌
122cd74445CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES IGI GUNU๐’‹𒋍
122ce74446CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES KUSHU2๐’‹Ž𒋎
122cf74447CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES LUL๐’‹𒋏
122d074448CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES MUG๐’‹𒋐
122d174449CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES SAL๐’‹‘𒋑
122d274450CUNEIFORM SIGN SHINIG๐’‹’𒋒
122d374451CUNEIFORM SIGN SHIR๐’‹“𒋓
122d474452CUNEIFORM SIGN SHIR TENU๐’‹”𒋔
122d574453CUNEIFORM SIGN SHIR OVER SHIR BUR OVER BUR๐’‹•𒋕
122d674454CUNEIFORM SIGN SHITA๐’‹–𒋖
122d774455CUNEIFORM SIGN SHU๐’‹—𒋗
122d874456CUNEIFORM SIGN SHU OVER INVERTED SHU๐’‹˜𒋘
122d974457CUNEIFORM SIGN SHU2๐’‹™𒋙
122da74458CUNEIFORM SIGN SHUBUR๐’‹š𒋚
122db74459CUNEIFORM SIGN SI๐’‹›𒋛
122dc74460CUNEIFORM SIGN SI GUNU๐’‹œ𒋜
122dd74461CUNEIFORM SIGN SIG๐’‹𒋝
122de74462CUNEIFORM SIGN SIG4๐’‹ž𒋞
122df74463CUNEIFORM SIGN SIG4 OVER SIG4 SHU2๐’‹Ÿ𒋟
122e074464CUNEIFORM SIGN SIK2๐’‹ 𒋠
122e174465CUNEIFORM SIGN SILA3๐’‹ก𒋡
122e274466CUNEIFORM SIGN SU๐’‹ข𒋢
122e374467CUNEIFORM SIGN SU OVER SU๐’‹ฃ𒋣
122e474468CUNEIFORM SIGN SUD๐’‹ค𒋤
122e574469CUNEIFORM SIGN SUD2๐’‹ฅ𒋥
122e674470CUNEIFORM SIGN SUHUR๐’‹ฆ𒋦
122e774471CUNEIFORM SIGN SUM๐’‹ง𒋧
122e874472CUNEIFORM SIGN SUMASH๐’‹จ𒋨
122e974473CUNEIFORM SIGN SUR๐’‹ฉ𒋩
122ea74474CUNEIFORM SIGN SUR9๐’‹ช𒋪
122eb74475CUNEIFORM SIGN TA๐’‹ซ𒋫
122ec74476CUNEIFORM SIGN TA ASTERISK๐’‹ฌ𒋬
122ed74477CUNEIFORM SIGN TA TIMES HI๐’‹ญ𒋭
122ee74478CUNEIFORM SIGN TA TIMES MI๐’‹ฎ𒋮
122ef74479CUNEIFORM SIGN TA GUNU๐’‹ฏ𒋯
122f074480CUNEIFORM SIGN TAB๐’‹ฐ𒋰
122f174481CUNEIFORM SIGN TAB OVER TAB NI OVER NI DISH OVER DISH๐’‹ฑ𒋱
122f274482CUNEIFORM SIGN TAB SQUARED๐’‹ฒ𒋲
122f374483CUNEIFORM SIGN TAG๐’‹ณ𒋳
122f474484CUNEIFORM SIGN TAG TIMES BI๐’‹ด𒋴
122f574485CUNEIFORM SIGN TAG TIMES GUD๐’‹ต𒋵
122f674486CUNEIFORM SIGN TAG TIMES SHE๐’‹ถ𒋶
122f774487CUNEIFORM SIGN TAG TIMES SHU๐’‹ท𒋷
122f874488CUNEIFORM SIGN TAG TIMES TUG2๐’‹ธ𒋸
122f974489CUNEIFORM SIGN TAG TIMES UD๐’‹น𒋹
122fa74490CUNEIFORM SIGN TAK4๐’‹บ𒋺
122fb74491CUNEIFORM SIGN TAR๐’‹ป𒋻
122fc74492CUNEIFORM SIGN TE๐’‹ผ𒋼
122fd74493CUNEIFORM SIGN TE GUNU๐’‹ฝ𒋽
122fe74494CUNEIFORM SIGN TI๐’‹พ𒋾
122ff74495CUNEIFORM SIGN TI TENU๐’‹ฟ𒋿
1230074496CUNEIFORM SIGN TIL๐’Œ€𒌀
1230174497CUNEIFORM SIGN TIR๐’Œ𒌁
1230274498CUNEIFORM SIGN TIR TIMES TAK4๐’Œ‚𒌂
1230374499CUNEIFORM SIGN TIR OVER TIR๐’Œƒ𒌃
1230474500CUNEIFORM SIGN TIR OVER TIR GAD OVER GAD GAR OVER GAR๐’Œ„𒌄
1230574501CUNEIFORM SIGN TU๐’Œ…𒌅
1230674502CUNEIFORM SIGN TUG2๐’Œ†𒌆
1230774503CUNEIFORM SIGN TUK๐’Œ‡𒌇
1230874504CUNEIFORM SIGN TUM๐’Œˆ𒌈
1230974505CUNEIFORM SIGN TUR๐’Œ‰𒌉
1230a74506CUNEIFORM SIGN TUR OVER TUR ZA OVER ZA๐’ŒŠ𒌊
1230b74507CUNEIFORM SIGN U๐’Œ‹𒌋
1230c74508CUNEIFORM SIGN U GUD๐’ŒŒ𒌌
1230d74509CUNEIFORM SIGN U U U๐’Œ𒌍
1230e74510CUNEIFORM SIGN U OVER U PA OVER PA GAR OVER GAR๐’ŒŽ𒌎
1230f74511CUNEIFORM SIGN U OVER U SUR OVER SUR๐’Œ𒌏
1231074512CUNEIFORM SIGN U OVER U U REVERSED OVER U REVERSED๐’Œ𒌐
1231174513CUNEIFORM SIGN U2๐’Œ‘𒌑
1231274514CUNEIFORM SIGN UB๐’Œ’𒌒
1231374515CUNEIFORM SIGN UD๐’Œ“𒌓
1231474516CUNEIFORM SIGN UD KUSHU2๐’Œ”𒌔
1231574517CUNEIFORM SIGN UD TIMES BAD๐’Œ•𒌕
1231674518CUNEIFORM SIGN UD TIMES MI๐’Œ–𒌖
1231774519CUNEIFORM SIGN UD TIMES U PLUS U PLUS U๐’Œ—𒌗
1231874520CUNEIFORM SIGN UD TIMES U PLUS U PLUS U GUNU๐’Œ˜𒌘
1231974521CUNEIFORM SIGN UD GUNU๐’Œ™𒌙
1231a74522CUNEIFORM SIGN UD SHESHIG๐’Œš𒌚
1231b74523CUNEIFORM SIGN UD SHESHIG TIMES BAD๐’Œ›𒌛
1231c74524CUNEIFORM SIGN UDUG๐’Œœ𒌜
1231d74525CUNEIFORM SIGN UM๐’Œ𒌝
1231e74526CUNEIFORM SIGN UM TIMES LAGAB๐’Œž𒌞
1231f74527CUNEIFORM SIGN UM TIMES ME PLUS DA๐’ŒŸ𒌟
1232074528CUNEIFORM SIGN UM TIMES SHA3๐’Œ 𒌠
1232174529CUNEIFORM SIGN UM TIMES U๐’Œก𒌡
1232274530CUNEIFORM SIGN UMBIN๐’Œข𒌢
1232374531CUNEIFORM SIGN UMUM๐’Œฃ𒌣
1232474532CUNEIFORM SIGN UMUM TIMES KASKAL๐’Œค𒌤
1232574533CUNEIFORM SIGN UMUM TIMES PA๐’Œฅ𒌥
1232674534CUNEIFORM SIGN UN๐’Œฆ𒌦
1232774535CUNEIFORM SIGN UN GUNU๐’Œง𒌧
1232874536CUNEIFORM SIGN UR๐’Œจ𒌨
1232974537CUNEIFORM SIGN UR CROSSING UR๐’Œฉ𒌩
1232a74538CUNEIFORM SIGN UR SHESHIG๐’Œช𒌪
1232b74539CUNEIFORM SIGN UR2๐’Œซ𒌫
1232c74540CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES A PLUS HA๐’Œฌ𒌬
1232d74541CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES A PLUS NA๐’Œญ𒌭
1232e74542CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES AL๐’Œฎ𒌮
1232f74543CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES HA๐’Œฏ𒌯
1233074544CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES NUN๐’Œฐ𒌰
1233174545CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES U2๐’Œฑ𒌱
1233274546CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES U2 PLUS ASH๐’Œฒ𒌲
1233374547CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES U2 PLUS BI๐’Œณ𒌳
1233474548CUNEIFORM SIGN UR4๐’Œด𒌴
1233574549CUNEIFORM SIGN URI๐’Œต𒌵
1233674550CUNEIFORM SIGN URI3๐’Œถ𒌶
1233774551CUNEIFORM SIGN URU๐’Œท𒌷
1233874552CUNEIFORM SIGN URU TIMES A๐’Œธ𒌸
1233974553CUNEIFORM SIGN URU TIMES ASHGAB๐’Œน𒌹
1233a74554CUNEIFORM SIGN URU TIMES BAR๐’Œบ𒌺
1233b74555CUNEIFORM SIGN URU TIMES DUN๐’Œป𒌻
1233c74556CUNEIFORM SIGN URU TIMES GA๐’Œผ𒌼
1233d74557CUNEIFORM SIGN URU TIMES GAL๐’Œฝ𒌽
1233e74558CUNEIFORM SIGN URU TIMES GAN2 TENU๐’Œพ𒌾
1233f74559CUNEIFORM SIGN URU TIMES GAR๐’Œฟ𒌿
1234074560CUNEIFORM SIGN URU TIMES GU๐’€𒍀
1234174561CUNEIFORM SIGN URU TIMES HA๐’𒍁
1234274562CUNEIFORM SIGN URU TIMES IGI๐’‚𒍂
1234374563CUNEIFORM SIGN URU TIMES IM๐’ƒ𒍃
1234474564CUNEIFORM SIGN URU TIMES ISH๐’„𒍄
1234574565CUNEIFORM SIGN URU TIMES KI๐’…𒍅
1234674566CUNEIFORM SIGN URU TIMES LUM๐’†𒍆
1234774567CUNEIFORM SIGN URU TIMES MIN๐’‡𒍇
1234874568CUNEIFORM SIGN URU TIMES PA๐’ˆ𒍈
1234974569CUNEIFORM SIGN URU TIMES SHE๐’‰𒍉
1234a74570CUNEIFORM SIGN URU TIMES SIG4๐’Š𒍊
1234b74571CUNEIFORM SIGN URU TIMES TU๐’‹𒍋
1234c74572CUNEIFORM SIGN URU TIMES U PLUS GUD๐’Œ𒍌
1234d74573CUNEIFORM SIGN URU TIMES UD๐’𒍍
1234e74574CUNEIFORM SIGN URU TIMES URUDA๐’Ž𒍎
1234f74575CUNEIFORM SIGN URUDA๐’𒍏
1235074576CUNEIFORM SIGN URUDA TIMES U๐’𒍐
1235174577CUNEIFORM SIGN USH๐’‘𒍑
1235274578CUNEIFORM SIGN USH TIMES A๐’’𒍒
1235374579CUNEIFORM SIGN USH TIMES KU๐’“𒍓
1235474580CUNEIFORM SIGN USH TIMES KUR๐’”𒍔
1235574581CUNEIFORM SIGN USH TIMES TAK4๐’•𒍕
1235674582CUNEIFORM SIGN USHX๐’–𒍖
1235774583CUNEIFORM SIGN USH2๐’—𒍗
1235874584CUNEIFORM SIGN USHUMX๐’˜𒍘
1235974585CUNEIFORM SIGN UTUKI๐’™𒍙
1235a74586CUNEIFORM SIGN UZ3๐’š𒍚
1235b74587CUNEIFORM SIGN UZ3 TIMES KASKAL๐’›𒍛
1235c74588CUNEIFORM SIGN UZU๐’œ𒍜
1235d74589CUNEIFORM SIGN ZA๐’𒍝
1235e74590CUNEIFORM SIGN ZA TENU๐’ž𒍞
1235f74591CUNEIFORM SIGN ZA SQUARED TIMES KUR๐’Ÿ𒍟
1236074592CUNEIFORM SIGN ZAG๐’ 𒍠
1236174593CUNEIFORM SIGN ZAMX๐’ก𒍡
1236274594CUNEIFORM SIGN ZE2๐’ข𒍢
1236374595CUNEIFORM SIGN ZI๐’ฃ𒍣
1236474596CUNEIFORM SIGN ZI OVER ZI๐’ค𒍤
1236574597CUNEIFORM SIGN ZI3๐’ฅ𒍥
1236674598CUNEIFORM SIGN ZIB๐’ฆ𒍦
1236774599CUNEIFORM SIGN ZIB KABA TENU๐’ง𒍧
1236874600CUNEIFORM SIGN ZIG๐’จ𒍨
1236974601CUNEIFORM SIGN ZIZ2๐’ฉ𒍩
1236a74602CUNEIFORM SIGN ZU๐’ช𒍪
1236b74603CUNEIFORM SIGN ZU5๐’ซ𒍫
1236c74604CUNEIFORM SIGN ZU5 TIMES A๐’ฌ𒍬
1236d74605CUNEIFORM SIGN ZUBUR๐’ญ𒍭
1236e74606CUNEIFORM SIGN ZUM๐’ฎ𒍮

« Voriger Unicode Block 'Takri' (71296 bis 71375) Nรคchster Unicode Block 'Cuneiform Numbers and Punctuation' (74752 bis 74879) »